Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

guniaaaaaa
guniaaaaaa
Reposted frommuladhara muladhara viairmelin irmelin
guniaaaaaa
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
guniaaaaaa
0357 3495 390
Reposted fromnosiemka nosiemka viairmelin irmelin
guniaaaaaa
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
guniaaaaaa
8146 2286 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa

July 28 2017

guniaaaaaa
6826 34e9 390
guniaaaaaa
guniaaaaaa
5016 bdb9 390
Reposted fromkatsiu katsiu viahidingtonight hidingtonight
guniaaaaaa
guniaaaaaa
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viawelovekate welovekate
guniaaaaaa
1279 8bf7 390
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viawelovekate welovekate
guniaaaaaa
1281 680c 390
Reposted frompierdolony pierdolony
guniaaaaaa
9659 b532 390
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
guniaaaaaa
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viahidingtonight hidingtonight
guniaaaaaa

July 20 2017

guniaaaaaa
7209 794d 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacmollka cmollka
guniaaaaaa
0422 cd22 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl