Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

guniaaaaaa
guniaaaaaa
guniaaaaaa
guniaaaaaa
Silna kobieta to taka, która widzi swoje błędy wynikające ze słabości. Nie wierzę w istnienie kobiety stabilnej emocjonalnie zawsze... Menstruacja to uniemożliwia. 
— "Porypana panna"
guniaaaaaa

February 02 2018

guniaaaaaa
7301 3b00 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianecropixie necropixie
guniaaaaaa
guniaaaaaa
0566 b1af 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
guniaaaaaa
too slow
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viairmelin irmelin
guniaaaaaa
2037 3118 390
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
guniaaaaaa
0270 6134 390
(Source: newrider, via rrrick)
Reposted frompennarsson pennarsson viairmelin irmelin
guniaaaaaa
0696 39f0 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
guniaaaaaa
2286 75e8 390
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viairmelin irmelin
guniaaaaaa
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby

January 21 2018

guniaaaaaa
2501 ad07 390
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
guniaaaaaa
guniaaaaaa
7113 8040 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
guniaaaaaa
guniaaaaaa
2013 7fcb 390
Żurnalista.pl
guniaaaaaa
Jeżeli w miarę upływu czasu czujesz się coraz bardziej zakochany, czujesz się jednocześnie coraz słabszy. A do tego nie wolno ci dopuścic.
— ''wrócę po Ciebie''
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl